loader image

Anunț pentru acordarea sprijinului financiar de 200 de Euro acordat în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare

ANUNŢ

Pentru acordarea sprijinului financiar de 200 de Euro acordat în vederea
stimulării achiziţionării de calculatoare, toţi studenţii interesaţi care
îndeplinesc condiţiile prevăzute de Lege (venit brut mai mic de 250lei pe
membru de familie şi vârsta de până în 26 de ani, minim 45 de credite
promovate din anul anterior, – excepţie face anul I de studii) sunt rugaţi
să depună dosarele complete până pe data de 15 iunie 2021, ora 12, la
secretariatul facultăţii.
Dosarul va cuprinde următoarele acte:
–       Dosar plic cu precizarea numelui, iniţialei tatălui, prenumelui,
facultăţii, secţiei, anului, grupei;
–       cerere tip (se găseşte la Xerox-ul din holul facultăţii)
–       copie după actul de identitate;
–       copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după
caz, ale celorlalţi membri ai familiei care beneficiază de prevedirile
actualei legi;
–       anchetă socială realizată de Primărie privind situaţia financiară a
familiei din care să reiasă venituarile familiei precum şi că dispun sau
nu de bunuri mobile sau imobile care ar putea fi valorificate conf.art.8
alin 2-4 din Legea nr.416/2001.
–       declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, autentificată la
notariat, precum că familia nu a mai beneficiat de subvenţia de 200 de
Euro acordată prin Lg.269/2004, venitul brut lunar pe membru de familie nu
depăşeşte 250lei şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea
unui calculator personal cu configuraţia minimă precizată în legislaţie.

–       Adeverinţe de venit, în original, ale membrilor familiei pe luna mai 2021:
•       adeverinte venit brut sau cupoane de pensie în original pe luna mai 2021
de la ambii părinţi  sau declaraţie prin notariat/primărie pentru părinţii
care nu au nici un fel de venit;
•       adeverinţă deţinere teren şi societate de la Primărie şi ANAF pentru
toți membrii familiei (exclusiv copii cu vârsta sub 18 ani).
•       adeverinţe de elev/student pentru fraţi/surori şi copii după
certificatul lor de naştere (pentru legalizare se vor prezenta şi actele
în original).
•       copie după hotărârea judecătorească de divorţ şi pensia alimentară pe
luna mai 2021 (unde este cazul).