loader image

Admitere la programele de master

Sesiunea iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 20 iulie – 4 august 2020
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 20 iulie – 4 august 2020
 • Afişarea rezultatelor: 6 august 2020
 • Depunere acte în original:  24 august – 5 septembrie 2020

Sesiunea septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor:  9-19 septembrie 2020
 • Verificarea cunostintelor de specialitate: 9-19 septembrie 2020
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie 2020
 • Rezultate finale: 24 septembrie 2020

Sesiunea 10-26 iulie 2020

La sediul Facultăţii de Mecanică (Str. Profesor Docent Dr. Ing. Dimitrie Mangeron, Nr.43, Iaşi, etajul I)

La înscriere, candidaţii completează o fişă de înscriere, în care precizează ordinea preferintelor privind specializarea pe care o doresc să o urmeze la master.

Metoda de selecţie: concurs 

 MA = 0,8*MF + 0,2*MC

 unde:

MA = media de admitere

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media obtinută la testul de verificare a cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Testul de verificare este tip grilă cu 10 itemi, fiecare item cu răspunsul corect având valoare de 1 punct.

Tematică și Bibliografie pentru testul de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu în vederea admiterii la master 

Criterii de departajare: 

 1. Media examenului de diploma  (MF)
 2. Media la testul de admitere (MC)
 3. Nota la Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din nota finală la examenului de licență
 4. Media de școlarizare a studiilor universitare de licență

Se întocmeşte un clasament general, iar candidaţii vor fi repartizaţi pe specializări în funcţie opțiune și de media de concurs obţinută.

Învăţământul universitar de master asigură specializarea în domeniu şi perfecţionarea pregătirii atestate prin diploma de studii universitare.

Master (M.Sc.)

Absolventul va primi o Diplomă de Master.

La master se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de inginer sau echivalentă cu aceasta, atât din Universitatea Tehnică Iaşi cât şi din alte instituţii de învăţământ superior (inclusiv din cele care nu organizează ciclul de master), indiferent de specializarea absolvită şi de anul absolvirii.

 Ciclul universitar de master (cf. Legii 288/2004)

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la Master

– Cerere de înscriere (formular tipizat, primit de la comisia de înscriere a facultăţii).

– Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia, în original şi în copie.

– Diplomă de studii superioare, forma lungă de învăţământ sau diplomă echivalentă acesteia, în original.

– Certificat de naştere și CI (copie + originalul).

– Trei fotografii tip buletin de identitate.

– Dosar plic.

– Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concurs (100 RON).

– Adeverinţă medicală.

 Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concurs (pe bază de acte doveditoare):

– candidaţii copii ai personalului didactic (în activitate, pensionat sau decedat);

– candidaţii orfani de ambii părinţi;

– candidaţii proveniţi de la Casele de copii sau din plasament familial;

– candidaţii copii ai angajaţilor Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.