loader image

Admitere la programele de master

Sesiunea iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 10-25 iulie 2020
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10-25 iulie 2020
 • Afişarea rezultatelor: 26 iulie 2020
 • Depunere acte în original:  31 iulie 2020

Sesiunea septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor:  9-19 septembrie 2020
 • Verificarea cunostintelor de specialitate: 9-19 septembrie 2020
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie 2020
 • Rezultate finale: 24 septembrie 2020

Sesiunea 10-26 iulie 2020

La sediul Facultăţii de Mecanică (Str. Profesor Docent Dr. Ing. Dimitrie Mangeron, Nr.43, Iaşi, etajul I)

La înscriere, candidaţii completează o fişă de înscriere, în care precizează ordinea preferintelor privind specializarea pe care o doresc să o urmeze la master.

Metoda de selecţie: concurs 

 MAdm = 0,8*MF + 0,2*MTest

 unde:

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MTest = media obtinută la testul de verificare a cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Testul de verificare este tip grilă cu 10 itemi, fiecare item cu răspunsul corect având valoare de 1 punct.

Tematică și Bibliografie pentru testul de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu în vederea admiterii la master 

Criterii de departajare: 

 1. Media examenului de diploma  (MF)
 2. Media la testul de admitere (MC)
 3. Nota la Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din nota finală la examenului de licență
 4. Media de școlarizare a studiilor universitare de licență

Se întocmeşte un clasament general, iar candidaţii vor fi repartizaţi pe specializări în funcţie opțiune și de media de concurs obţinută.

Învăţământul universitar de master asigură specializarea în domeniu şi perfecţionarea pregătirii atestate prin diploma de studii universitare.

Master (M.Sc.)

Absolventul va primi o Diplomă de Master.

La master se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de inginer sau echivalentă cu aceasta, atât din Universitatea Tehnică Iaşi cât şi din alte instituţii de învăţământ superior (inclusiv din cele care nu organizează ciclul de master), indiferent de specializarea absolvită şi de anul absolvirii.

 Ciclul universitar de master (cf. Legii 288/2004)

Domeniul de master
cf. H.G. 185 / 2018
Denumirea programului universitar de masterat
cf. H.G. 185/ 2018
Forma
de înv.
Nr. locuri
buget
Nr. locuri
taxa
Ingineria autovehiculelor Concepţia şi managementul proiectării automobilului IF 20 25
Sistemica transporturilor autopropulsate IF 20 25
Siguranta și performantele circulatiei rutiere IF 20 25
Exploatarea tehnica a autovehiculelor rutiere IF 20 25
Inginerie mecanică Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică IF 20 25
Maşini termice, frigotehnie şi climatizare IF 20 25
Tehnici nepoluante în industria agroalimentară IF 20 25
Sisteme de transport pe cale ferata IF 20 25
Mecatronică şi robotică Mecatronică avansată IF 20 25
Sisteme robotizate IF 20 25
Total Facultate 180   225

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la Master

– Cerere de înscriere (formular tipizat, primit de la comisia de înscriere a facultăţii).

– Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia, în original şi în copie.

– Diplomă de studii superioare, forma lungă de învăţământ sau diplomă echivalentă acesteia, în original.

– Certificat de naştere și CI (copie + originalul).

– Trei fotografii tip buletin de identitate.

– Dosar plic.

– Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concurs (100 RON).

– Adeverinţă medicală.

 Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concurs (pe bază de acte doveditoare):

– candidaţii copii ai personalului didactic (în activitate, pensionat sau decedat);

– candidaţii orfani de ambii părinţi;

– candidaţii proveniţi de la Casele de copii sau din plasament familial;

– candidaţii copii ai angajaţilor Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Numărul de locuri pentru românii de pretutindeni

Facultatea
cf. H.G. 158/2018
Domeniul de master
cf. H.G. 185/2018
Denumirea programului universitar de masterat
cf. H.G. 185/ 2018
Locuri R.Moldova
Facultatea de Mecanică
Ingineria autovehiculelor
Concepţia şi managementul proiectării automobilului
20
Sistemica transporturilor autopropulsate
Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere
Siguranţa şi performanţele circulaţiei rutiere
Inginerie mecanică
Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică
Maşini termice, frigotehnie şi climatizare
Tehnici nepoluante în industria agroalimentară
Sisteme de transport pe cale ferata
Mecatronică şi robotică
Mecatronică avansată
Sisteme robotizate