loader image

Comisiile consiliului facultăţii

COMISIILE CONSILIULUI FACULTĂŢII DE MECANICĂ aprobate în ședința Consiliului facultății din data de 26.11.2020


Comisia de strategie şi reformă

 1. Conf.dr.ing. IANUS Gelu – decan – președinte
 2. Prof.dr.ing. RAKOSI Edward
 3. Prof.dr.ing. DOROFTEI Ioan
 4. Conf. dr.ing.PALEU Viorel
 5. conf.dr.ing.BĂISAN Ioan
 6. Stud. stud.BÎRLIBA Flavian-Petrişor

Atribuţii:

1. Elaborează strategia privind dezvoltarea şi perfecţionarea activităţilor de învăţământ, cercetare ştiinţifică şi educaţie;

2. Pefecţionarea planurilor de învăţământ;

3. Analizează propunerile de autorizare şi acreditare pentru programele de studii;

4. Realizează legăturile cu organisme, instituţii şi obiective industriale interne şi externe;

5. Elaborează planul strategic şi operaţional al facultăţii;

6. Urmăreşte modul de desfăşurare al examenului de admitere;

7. Coordonează activitatea de întocmire a statelor de funcţii, concursuri de încadrare, titularizare şi promovare a personalului didactic şi urmăreşte încadrarea în fondurile financiare repartizate de universitate facultăţii;

8. Coordonează activităţile ce se desfăşoară în vederea perfecţionării prin doctorat şi acordarea titlurilor onorifice;

9. Urmăreşte activitatea de informatizare a procesului de învăţământ.


Comisia de relaţii internaţionale şi de imagine a facultăţii

 1. Conf.dr.ing. PANAITE Ema-Carmen – președinte
 2. Prof.dr.ing.BUJOREANU Carmen
 3. Prof.dr.ing. DOROFTEI Ioan
 4. Prof.dr.ing.MUNTEANU Corneliu
 5. Conf.dr.ing.CIOFU Ciprian
 6. As.dr.FRANKE Bianca-Iuliana
 7. Stud. stud. JINGA  Tudor-Ștefan

Atribuţii:

1. Asigură contacte cu organizaţii, programe şi relaţii de colaborare ştiinţifică şi tehnologică internă şi internaţională;

2. Stabileşte contacte cu conducerea liceelor pentru mediatizarea facultăţii;

3. Coordonează schimburile internaţionale, programe bilaterale şi alte deplasări în străinătate ale cadrelor didactice;

4. Promovează imaginea facultăţii pe plan intern şi extern;

5. Stabileşte măsuri privind marketingul admiterii;

6. Reprezintă Facultatea de Mecanică în discuţiile cu firme şi societăţi din ţară şi străinătate;

7. Stabileşte şi incurajează cooperarea internaţională în probleme studenţeşti;

8. Informează absolvenţii privind oferta locurilor de muncă.


Comisia de cercetare ştiinţifică

 1. Prof.dr.ing.BUJOREANU Carmen – președinte
 2. conf.dr.ing.BALAN Mihaela-Rodica
 3. Prof.dr.ing. DOROFTEI Ioan
 4. șef lucr.dr.ing.ISTRATE Bogdan
 5. Prof.dr.ing.MUNTEANU Corneliu
 6. conf.dr.ing.PANAITE Carmen-Ema
 7. Stud. POPA Gabriel-Dănuț

Atribuţii:

1. Coordonează cercetarea ştiinţifică în Facultatea de Mecanică;

2. Coordonează din partea Facultăţii de Mecanică Buletinul I.P.Iaşi – seria Construcţii de maşini;

3. Urmăreşte şi coordonează desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice interne si internaţionale etc;

4. Urmăreşte activitatea de documentare ştiinţifică;

5. Coordonează activitatea de organizare a sesiunii facultăţii – ACME;

6. Urmăreşte iniţierea studenţilor în cercetarea ştiinţifică;

7. Coordonează desfăşurarea sesiunii cercurilor ştiinţifice studenţeşti


Comisia didactică

 1. prof.dr.ing.GOANȚA Viorel – președinte
 2. șef lucr.dr.ing.ATANASIU Marius-Vasile
 3. conf.dr.ing.BAISAN Ioan
 4. conf.dr.ing.BALAN Mihaela-Rodica
 5. Prof.dr.ing. DOROFTEI Ioan
 6. Prof.dr.ing. RAKOSI Edward
 7. conf.dr.ing.SACHELARIE Adrian-Constantin
 8. Prof. Dr. Mat. SANDOVICI Valerica-Adrian
 9. Stud.stud.COZMA Vlad-Cosmin

Atribuţii:

1. Coordonează elaborarea şi perfecţionarea programelor analitice;

2. Urmăreşte activitatea de instruire şi de verificare a pregătirii studenţilor;

3. Analizează conţinutul, metodica şi eficienţa procesului instructiv, pecum şi acoperirea cu materiale didactice a disciplinelor;

4. Coordonează orarul facultăţii;

5. Urmăreşte activitatea defăşurată la examenele de licenţă şi disertaţie;

6. Coordonează instruirea practică a studenţilor;

7. Coordonează activitatea comisiilor de calitate din facultate.


Comisia cu probleme studenţeşti

 1. șef lucr.dr.ing.ATANASIU Marius-Vasile
 2. conf.dr.ing.GAIGINSCHI Lidia
 3. conf.dr.ing.SACHELARIE Adrian-Constantin
 4. stud.BACIU George, anul IV-st.licență
 5. stud.BÎRLIBA Flavian-Petrişor, anul I–st.master
 6. stud.JINGA  Tudor-Ștefan, anul IV-st.licență

Atribuţii:

1. Urmăreşte modul de acordare al burselor;

2. Organizează cazarea studenţilor în cămine;

3. Iniţiază si sprijină concursurile profesionale si de cercetare ştiinţifică studenţeşti;

4. Urmăreşte modul de acordare a taberelor şi sprijină activităţile cultural-educative şi sportive studenţeşti

5. monitorizează inserția profesională a absolvenților

6.Urmărește și sprijină activitatea de voluntariat


Comisia de etică

 1. prof.dr.ing.GOANȚA Viorel – președinte
 2. conf.dr.ing.CIOFU Ciprian Dumitru
 3. șef lucr.dr.ing.ISTRATE Bogdan
 4. Stud.stud.BÎRLIBA Flavian-Petrişor

Atribuţii:

Primeşte sesizări şi reclamaţii privind situaţiile care intră sub incidenţa Codului de etică;

2. Organizează investigaţii in scopul culegerii de date privitoare la cazurile care fac subiectul sesizării;

3. După efectuarea investigaţiilor, ia decizii şi emite un raport de caz;

4.Comunică raportul de caz conducerii facultăţii şi propune eventuale recomandări sau sancţiuni


Comisia de calitate

 1. Conf.dr.ing. IANUS Gelu- decan – președinte
 2. Conf.dr.ing.BALAN Mihaela-Rodica
 3. Conf.dr.ing.GAIGINSCHI Lidia  
 4. stud.GRIGORAȘ Ioana-Ramona
 5. stud. Cozma Vlad-Cosmin  

Atribuţii:

1. elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii;

 2. elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă;

 3. elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;

 4.colaborează cu departamentele de calitate ale universităţii, potrivit legii. 


DECAN,

Conf.dr.ing.Gelu IANUŞ