loader image

Doctorat


Locuri Doctorat


Perfecționarea prin doctorat reprezintă al treilea ciclu de pregătire universitară avansată.


Programul de doctorat, colocviul de admitere la doctorat, programul de pregătire, susținerea publică a tezei de doctorat și obținerea diplomei de Doctor se desfășoară în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011și a H.G. nr. 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași are aprobare pentru organizarea doctoratului în următoarele domenii fundamentale:

  • Științe inginerești;
  • Științe exacte.

La Facultatea de Mecanică perfecționarea prin Doctorat se realizează in doua domenii:

  • inginerie mecanică
  • ingineria materialelor

Formele de pregătire prin doctorat sunt:

  • cu frecvență cu bursă – BUGET- pentru o perioadă de 3 ani;• cu frecvența fără bursă – BUGET – pentru o perioadă de 3 ani;• cu frecvență redusă și fără bursă – BUGET – pentru o perioadă de 3 ani;• cu frecvență cu TAXĂ – pentru o perioadă de 3 ani. 

 Doctoratul are două componente:

  • Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I);
  • Programul de cercetare științifică (anul II si III).

Planul de învăţământ pentru CPD – Facultatea de Mecanică

 Departamentul Şcoli Doctorale a fost înfiinţat în data de 4 octombrie 2005, prin aprobarea Senatului Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi are în subordine zece Școli Doctorale, inclusiv cea de la Facultatea de Mecanică.

Elaborarea tezei de doctorat se realizează după parcurgerea Programului de pregătire universitară avansată și a Programului de cercetare științifică și trebuie să conțină elemente de originalitate specifice domeniului abordat.

Procedura legală de susținere a tezei de doctorat este menționată în actele normative de mai sus.

Media de admitere= Media licenţă*0,15 + Media disertaţie*0,15 + Media colocviu*0,70
Criteriu de departajare: media la colocviul de admitereColocviul se organizează pe baza unei tematici si a unei bibliografii și se susține în fata unei comisii formata din specialiști cu titlul de doctor.
La concursul de admitere se apreciază cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoaștere de către candidați a problematicii specialității respective, capacitatea lor de a-si asuma inițiative teoretice, experimentale si metodologice.
Fiecare candidat va face si o prezentare ppt (de max. 10 min.), privind portofoliul (studii, experienta profesionala, alte realizări) si o scurta descriere a directiei de cercetare propuse.

Informații suplimentare la:
www.doctorat.tuiasi.ro
doctorat@tuiasi.ro