loader image

Admitere MasteratSesiunea septembrie 2022

https://www.admitere-septembrie.tuiasi.ro/master/index.php

 • Înscrierea candidaților: 5 – 16 septembrie
 • Admitere: 6 – 20 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 21 septembrie
 • Depunere contestații: 21 – 22 august
 • Depunere acte în original: 21 – 23 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 24 septembrie

IMPORTANT! Dosarul în original se va transmite comisiei de admitere după înscrierea online

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa online în contul creat pe platforma de admitere cererea de înscriere, la care anexează copii scanate după:

 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă şi diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/ studiilor universitare de lungă durată sau diploma echivalentă;
 • Cartea de identitate;
 • Certificatul de naştere;
 • Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui(certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • Adeverinţă medicală în care trebuie sa se specifice faptul ca „nu este în evidenţă cu boli psihice şi contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice va transmite avizul psihologului/psihiatrului că poate urma o formă de studii;
 • 3 fotografii tip buletin – CI
 • Dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă;
 • Alte acte solicitate de Comisia de admitere pe facultate.

După ce a fost repartizat la o facultate în urma admiterii, candidatul va transmite documentele în original.Învăţământul universitar de master asigură specializarea în domeniu şi perfecţionarea pregătirii atestate prin diploma de studii universitare.

Absolventul va primi o Diplomă de Master.

La master se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de inginer sau echivalentă cu aceasta, atât din Universitatea Tehnică Iaşi cât şi din alte instituţii de învăţământ superior (inclusiv din cele care nu organizează ciclul de master), indiferent de specializarea absolvită şi de anul absolvirii.

Numărul de locuri scoase la concurs în sesiunea SEPTEMBRIE – 2022

Domeniul de masterDenumirea programului universitar de masteratNumăr locuri buget Număr locuri taxăRomâni de pretutindeni fără taxă fără bursă
Ingineria autovehiculelor* Concepția și managementul proiectării automobilului
* Sistemica transporturilor autopropulsate
* Siguranța și performanțele circulației rutiere
* Autovehicule hibride și electrice

0

0

0
15
0
12
0

0
10
1
0

00
0

0
0
0
0
00
Inginerie mecanică* Diagnoze și expertize tehnice în ingineria mecanică
* Mașini termice, frigotehnice și climatizare
* Tehnici nepoluante în industria agroalimentară
6
0
0
0
5
0
14
0
14
0
14
0
Mecatronică și robotică* Mecatronică avansată
* Sisteme robotizate
10
7
13
14


La înscriere, candidaţii completează o fişă de înscriere, în care precizează ordinea preferințelor privind specializarea pe care o doresc să o urmeze la master.

Metoda de selecție

MA = 0,8*MF + 0,2*MC

Unde
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare (licență sau diploma)
MC – media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu (test grilă)

Criterii de departajare

 1. Media obținută la susținerea lucrării de licență / diplomă
 2. Media generală de absolvire a anilor de studii la ciclul de diplomă/licență
 3. Media de școlarizare a studiilor universitare de licență

Tematică și Bibliografie pentru testul de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu în vederea admiterii la master 

Se întocmeşte un clasament general, iar candidaţii vor fi repartizaţi pe specializări în funcţie opțiune și de media de concurs obţinută.


Taxe de școlarizare pentru locurile cu taxă

FacultateCuantum (lei / an)
Mecanică• 2.700 (domeniul Ingineria autovehiculelor)
• 2.200 (domeniile Inginerie mecanică și Mecatronică și robotică)

 Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concurs (pe bază de acte doveditoare):

– candidaţii copii ai personalului didactic (în activitate, pensionat sau decedat);

– candidaţii orfani de ambii părinţi;

– candidaţii proveniţi de la Casele de copii sau din plasament familial;

– candidaţii copii ai angajaţilor Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Candidații care nu au posibilitatea să se înscrie online sunt asteptați la sediul Facultății de Mecanică, în perioada de înscriere corespunzătoare sesiunii de toamnă (perioada de înscriere este 5-16 septembrie 2022, în intervalul orar 9-15, în zilele luni – vineri).