loader image

Admitere Masterat

Sesiunea iulie 2024

 • Înscrierea candidaților: 8 – 19 iulie
 • Examen admitere: 20 – 23 iulie
 • Afișare rezultate preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 – 25 iulie
 • Depunere acte în original 24 – 26 iulie
 • Afișare rezultate finale: 27 iulie
 • Depunere acte în original: 27 – 30 iulie

Sesiunea septembrie 2024

 • Înscrierea candidaților: 9 – 18 septembrie
 • Examen admitere: 19 – 20 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 21 septembrie
 • Depunere contestații: 21 – 22 septembrie
 • Depunere acte în original: 21 – 23 septembrie
 • Afişare rezulte finale: 24 septembrie

Cifră de scolarizare

Denumirea programului universitar de masteratNr. locuri bugetNr. locuri taxă
Concepţia şi managementul proiectării automobilului1515
Sistemica transporturilor autopropulsate1515
Siguranţa şi performanţele circulaţiei rutiere1515
Autovehicule hibride și electrice1515
Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică1515
Maşini termice, frigotehnie şi climatizare1515
Tehnici nepoluante în industria agroalimentară1415
Sisteme de transport pe cale ferata1415
Mecatronică avansată1415
Sisteme robotizate1415
Total147150

Venim în sprijinul vostru oferindu-vă  informații, consiliere și suport pentru înscrierea la concursul de admitere 2024 la Facultatea de Mecanică din Iași, telefonic  la numerele  0232.232337, 0232.702192, 0232.702234, +40741130041 sau prin email:  facultatea.mecanica@tuiasi.ro

Acte necesare pentru admiterea la master

1.Fişa de inscriere (se completează în momentul înscrierii, la sediul facultăţii)
2. Diploma de Bacalaureat si diploma (sau adeverinta pentru absolventii din anul 2024) de finalizare a studiilor de invatamat superior de lunga durata / licenta, in original si in copie xerox si Foaia Matricola;
3. Certificatul de nastere, in copie xerox
4. Adeverinta medicala tip,  Adeverinţa trebuie să specifice “nu este în evidență cu boli psihice și infecțio-contagioase“. Acolo unde este cazul, se va aduce avizul psihologic/psihiatric.
5 . Doua fotografii tip carte de identitate;
6. Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student pentru studentii care urmeaza o a doua specializare in paralel;
7. Chitanta de plata a taxei de inscriere  (pentru sesiunea de admitere din anul 2024) dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă;
8. O copie simpla dupa Cartea de Identitate

Pentru scutirea de taxa pot fi atasate la dosar, dupa caz: 1. Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant si vizata de inspectoratul scolar judetean in cazul copiilor a caror parinti sunt cadre didactice in invatamantul preuniversitar; 2. Adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior in cazul copiilor a caror parinti sunt cadre didactice universitare sau angajati ai Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” Iasi; 3. Copii legalizate dupa certificatul de deces al parintilor sau adeverinta eliberata de Centrul de plasament in cazul copiilor orfani sau asistati). De asemenea, la dosar trebuie să fie depusă Diploma de Bacalaureat în original.Învăţământul universitar de master asigură specializarea în domeniu şi perfecţionarea pregătirii atestate prin diploma de studii universitare.

Absolventul va primi o Diplomă de Master.

La master se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de inginer sau echivalentă cu aceasta, atât din Universitatea Tehnică Iaşi cât şi din alte instituţii de învăţământ superior (inclusiv din cele care nu organizează ciclul de master), indiferent de specializarea absolvită şi de anul absolvirii.La înscriere, candidaţii completează o fişă de înscriere, în care precizează ordinea preferințelor privind specializarea pe care o doresc să o urmeze la master.

Metoda de selecție

MA = 0,8*MF + 0,2*MC

Unde
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare (licență sau diploma)
MC – media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu (test grilă)

Criterii de departajare

 1. Media obținută la susținerea lucrării de licență / diplomă
 2. Media generală de absolvire a anilor de studii la ciclul de diplomă/licență
 3. Media de școlarizare a studiilor universitare de licență

Tematică și Bibliografie pentru testul de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu în vederea admiterii la master 

Se întocmeşte un clasament general, iar candidaţii vor fi repartizaţi pe specializări în funcţie opțiune și de media de concurs obţinută.


Taxe de școlarizare pentru locurile cu taxă

FacultateCuantum (lei / an)
Mecanică• 3.000 (domeniul Ingineria autovehiculelor)
• 2.500 (domeniile Inginerie mecanică și Mecatronică și robotică)

 Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concurs (pe bază de acte doveditoare):

– candidaţii copii ai personalului didactic (în activitate, pensionat sau decedat);

– candidaţii orfani de ambii părinţi;

– candidaţii proveniţi de la Casele de copii sau din plasament familial;

– candidaţii copii ai angajaţilor Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.