loader image

Autovehicule Hibride și Electrice

Misiunea programului de masterat Autovehicule Hibride și Electrice


Un aspect care motivează continuarea studiilor la noul program de master din
domeniul Ingineria Autovehiculelor este dat de faptul că, atât în plan
european, cât și în țara noastră, ca urmare a dezvoltării de amploare a
transportului rutier a apărut nevoia de specialiști care să aibă cunoștințe
avansate de proiectare, exploatare, întreținere și reparare a componentelor și
subansamblelor autovehiculelor hibride și electrice.
Pentru realizarea misiunii domeniului de studii de masterat, Ingineria
Autovehiculelor Facultatea de Mecanică și Universitatea Tehnică “Gheorghe
Asachi” din Iaşi îşi desfășoară activitatea conform unor planuri strategice
formulate în concordanță cu posibilitățile și aspirațiile comunității academice
și elaborate în conformitate cu cerințele de dezvoltare viitoare, pornind de la
resursele umane și materiale și ofertele educaționale și de cercetare științifică
existente. Planurile de învățământ a programului Autovehicule Hibride și
Electrice a fost conceput pe baza evoluției conceptelor din domeniu, a cerințelor
de modificare a strategiei de dezvoltare a universității, precum și a cerințelor
pieţii forţei de muncă.
Masteranzii se vor recruta în primul rând dintre absolvenţii de licenţă ai
specializării Ingineria Autovehiculelor, manifestându-se însă şi un real
interes din partea absolvenţilor altor specializări din cadrul universității.
Cum reglementările Uniunii Europene impun ca studiile de master să fie o
condiţie de bază pentru ocuparea unei poziţii superioare în cadrul
organizaţiilor, firmelor, instituţiilor de stat, rezultă că acest program de
master se încadrează atât în politica universităţii, cât şi în cadrul general
de armonizare a învăţământului românesc cu cel de nivel european. Baza
materială, gradul înalt de pregătire şi bogata experienţă a cadrelor didactice
implicate în program constituie argumente solide în favoarea unei calităţi
superioare a pregătirii absolvenţilor programelor de master.


Perspective ale programului de studii
Programul de studii de masterat Autovehicule Hibride și Electrice urmăreşte
formarea unor ingineri cu competențe cognitive şi funcțional-operative
specifice, punându-se un accent deosebit pe dezvoltarea abilităţilor privind
utilizarea adecvată a conceptelor fundamentale specifice ingineriei
autovehiculelor, conceperea și asimilarea unor soluţii constructive moderne
care să asigure cerinţele funcţionale ale automobilelor hibride și electrice
actuale, proiectarea avansată a echipamentelor și subansamblurilor pale
acestora în contextul unui management eficient al resurselor implicare în
activitatea de proiectare, precum și creşterea nivelului de pregătire a celor
care sunt implicaţi în acţiunea de extindere și modernizare întreținerii și
reparației autovehiculelor hibride și electrice.
Planul de învăţământ al programului de studii urmărește ordonarea logică, cu un
număr adecvat de ore didactice, a disciplinelor abordate, pentru a pregăti
tineri cu calificarea cea mai înaltă în concepţia şi cunoaşterea fiecărui
aspect a autovehiculelor de tip hibrid și electric.
Pe de altă parte, legat de această specializare, colectivul de cadre didactice
a avut şi are o activitate de cercetare intensă, pusă în evidenţă prin
rezultate şi soluţii tehnice implementate în industria de profil, precum şi
prin publicaţii în cotate în diverse baze de date, reviste recunoscute CNCSIS,
volume ale manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale, brevete de
invenţie şi tratate de specialitate, reviste.
Programul va fi unul interdisciplinar, la realizarea lui conlucrând cadre
didactice de la Facultatea de Mecanică, Facultatea de Electronică, Telecomunicații
și Tehnologia Informației, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și
Informatică Aplicată, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecţia Mediului
„Cristofor Simionescu”.
Programul trebuie să satisfacă nevoile de transport electric și hibrid și să
ofere studenților abilitățile necesare pentru a accelera progresul și
dezvoltarea vehiculelor cu acționare electrică, absolvenții putând lucra în
industria de profil.