loader image

Admitere Licenţă

Sesiunea de vară: iulie 2024

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 26 iulie
 • Afișarea rezultatelor preliminare: 27 iulie
 • Depunere contestații: 27 – 28 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 27 – 29 iulie
 • Rezultate intermediare: 30 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 – 31 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 1 august
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Sesiunea de toamnă: septembrie 2024

 • Înscrierea candidaţilor: 2 – 13 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 14 septembrie
 • Depunere contestații: 14 – 16 septembrie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 14 – 17 septembrie
 • Afișarea rezultatelor intermediare: 18 septembrie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 19 – 20 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 21 septembrie

Cifră de scolarizare

Domeniul de licenţăNr. locuri bugetNr. locuri taxă
Ingineria autovehiculelor12150
Inginerie mecanică11630
Mecatronică şi robotică9520
Total332100

Dragi candidați,

Venim în sprijinul vostru oferindu-vă  informații, consiliere și suport pentru înscrierea la concursul de admitere 2024 la Facultatea de Mecanică din Iași, telefonic  la numerele  0232.232337, 0232.702192, 0232.702234, +40741130041 sau prin email:  facultatea.mecanica@tuiasi.ro


Concursul de admitere se organizează pe domenii de studii, urmând ca, în funcție de media de admitere și de opțiuni, candidatul să fie declarat admis la unul dintre acestea.

Domenii de Studiu și Specializări – Facultatea de Mecanică


Metoda de selecție

Concurs de dosare

MA = MBac

unde:
MA = medie admitere
MBac = media examenului de bacalaureat

Dosarul de admitere/de înscriere

Dosarul de înscriere va conţine:

 • Cerere de înscriere – aceasta va fi completată online de către candidat în contul creat pe platforma de admitere;
 • Cartea de identitate – în copie scanată
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în copie scanată față-verso. Diploma de bacalaureat în original și copie vor fi depuse la dosar pentru validarea locului; (candidații români sau cetățeni ai UE care au obținut diploma de bacalaureat in străinătate vor depune și atestatul de recunoaștere a diplomei de bacalaureat sau dovada depunerii cererii  de recunoașterii diplomei de bacalaureat la CNRED: vezi site-ul https://cnred.edu.ro/ , iar cetățenii UE vor depune în plus un certificat de competență lingvistică
 • Certificatul de naştere, în copie scanată;
 • Acte doveditoare ale schimbării numelui (dacă este cazul), în copie scanată, (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • Adeverinţă medicală, în copie scanată, în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto-contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va transmite avizul psihologului/psihiatrului, în copie scanată, că poate urma forma respectivă de studii;
 • 3 fotografii tip buletin – CI
 • Adeverință, în copie scanată, din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare) sau fost student, cu precizarea formei de finanțare (numărul de semestre la buget sau/și la taxă).
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/diploma de absolvire, în copie scanată față-verso (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
 • Dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă;
 • Alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate (de exemplu copii scanate după: foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat) – pentru informații suplimentare vă rugăm să accesați pagina web a facultății care reprezintă prima dumneavoastră opțiune.
 • Dosar plic

Pentru validarea locului, candidatul va transmite în original documentele solicitate către comisia de admitere a facultății.

Taxă de admitere

 • Candidatul are posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă în valoare de 100 de lei şi un singur dosar, la toate specializările de la maxim trei facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de opțiune și de media de admitere, să fie declarat admis la una dintre acestea.
 • Pentru a se înscrie la mai mult de trei facultăți, candidatul va plăti o taxă suplimentară.
 • Taxa de înscriere se plătește pe platforma de taxe a Universității Taxe TUIASI sau cu cardul la casieria facultății.

În cazul în care candidatul dorește să-și exprime opțiuni la mai mult de trei facultăți pe fișa de înscriere, atunci acesta va plăti o taxă suplimentară.

În cazul în care plata nu este realizată de către titularul contului de pe platforma de admitere (de către candidat), la Mențiuni se va specifica numele și prenumele candidatului la admitere și obiectul plății (taxa admitere Facultatea de Mecanică).

Atunci când înscrierea online nu este posibilă, taxa se poate achita la Casieria Facultății de Mecanică, prin POS.  

Taxe de școlarizare

Pentru locurile la buget nu se platesc taxe de școlarizare.

Taxe de școlarizare

FacultateaMecanică
Mecanică• 3.000 (domeniul Ingineria autovehiculelor)
• 2.500 (domeniile Inginerie Mecanică și Mecatronică și Robotică)

Informații privind admiterea românilor de pretutindeni vor fi postate în momentul actualizării legislației privind numărul de locuri pentru anul 2024 și a procedurii privind admiterea românilor de pretutindeni.