loader image

Admitere licenţă septembrie

Pentru sesiunea din septembrie 2020 se scot urmatoarele locuri la concurs

IA: 3 buget + 15 taxa
IM: 3 buget+ 10 taxa
MR: 3 buget+ 10 taxa

Link de înscriere la licență – septembrie 2020


Dragi candidați,

Venim în sprijinul vostru oferindu-vă  informații, consiliere și suport pentru înscrierea la concursul de admitere 2020 la Facultatea de Mecanică Iași.

Ne puteți contacta:

telefonic  la numerele  +40232232337, +40741130041, +40743208689

prin email  facultatea.mecanica@tuiasi.ro

https://www.admitere.tuiasi.ro/licenta/informare.php


Studii universitare de licenţă – 4 ani

Sesiunea de vară iulie 2020
Înscrierea candidaţilor 8 – 28 iulie
Afişarea rezultatelor29.07.2020
Depunere acte în original30 iulie – 5 august; 24 august – 4 septembrie
Afişare rezultat final admitere06.09.2020
Sesiunea de toamnăseptembrie 2020
Înscrierea candidaţilor7 – 18 septembrie
Afișarea rezultatelor21.09.2020
Termen limită depunere acte în original23.09.2020
Afișarea rezultatelor finale24.09.2020

 Numărul de locuri scoase la concurs:

 *) Pentru locurile cu taxă, taxa de şcolarizare este de 2200 lei pe an pentru domeniile de Inginerie mecanică si Mecatronică şi Robotică si 2500 lei pentru domeniul de Ingineria autovehiculelor.


Procedura de înscriere

Înscrierea se va realiza online la adresa https://www.admitere.tuiasi.ro/ (adresa devine activă în momentul în care începe perioada de înscriere). Tot acolo găsiți mai multe detalii referitoare la procedura de înscriere online.

Candidații care nu au posibilitatea să se înscrie online, sunt așteptați la sediul Facultății de Mecanică – Iași – Bulevardul Profesor Dr. doc. Dimitrie Mangeron nr. 43 – (la avion), în perioada 8-28 iulie, de luni până vineri, între orele 9-15.

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere, în cazul prezentării candidatului la sediul Facultății de Mecanică sau la confirmarea locului:

 1. Cerere de înscriere (formular tipizat, primit de la comisia de înscriere a facultăţii);
 2. Diplomă de bacalaureat (in original si în copie pentru înmatriculare) sau adeverinţă de absolvire în original până la eliberarea diplomei de bacalaureat de către liceu (pentru promoţia curentă);
 3. Copii după certificatul de naştere şi cartea de identitate (copie + originalul);
 4. (dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul: certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 5. Adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;
 6. Trei fotografii tip buletin de identitate (tip 3x4cm);
 7. Dosar plic.

Taxă de înscriere 100 RON. (se poate plăti prin transfer bancar în contul: TUIASI – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX, COD FISCAL: 4701606 – OBIECTUL PLĂŢII (detalii) : ADMITERE – MECANICA , cu cardul la facultate pentru cei care depun dosarul fizic).

 Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

 • copiii personalului didactic  şi didactic auxiliar în activitate sau pensionat;
 • candidaţii orfani de ambii părinți;
 • candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • angajaţii sau copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Acte suplimentare

a) candidații care susțin concurs de admitere concomitent la mai multe universități și au depus actele originale la altă universitate:

– Adeverinţă din care să rezulte că originalul diplomei/adeverinţei de bacalaureat a fost depus la altă universitate și o copie „conform cu originalul”. 

– Declaraţie (formular tipizat) din care să rezulte că, în cazul când va fi admis la două facultăţi, va comunica, în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor la ambele concursuri, opţiunea privind înmatricularea la una sau la ambele facultăţi (la una din ele cu taxă).

b) Studenţii care doresc să urmeze cursurile unei noi facultăţi şi / sau a unei specializări (în regim cu taxă):

– Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare.

c) Absolvenţii unei facultăţi/colegiu universitar, care doresc să urmeze cursurile unei noi specializări (în regim cu taxă):

– Diploma de licenţă/absolvire, în original şi în copie.

 Criterii de repartizare a candidaţilor pe locurile scoase la concurs

(1) Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se organizează la universitate, cu distribuirea candidaților la facultăţi şi domenii de studiu.

(2) Media de admitere se stabileşte pe baza mediei de la examenul de bacalaureat.

(3) La completarea cererii de înscriere candidatul va marca în coloana „Opţiunea” preferinţele sale pentru un anumit domeniu şi formă de finanţare: pentru domeniul care reprezintă prima preferinţă va înscrie numărul 1, pentru următorul 2 ş.a.m.d. Dacă există un domeniu/formă de finanţare pentru care candidatul nu vrea să facă opţiune, atunci va marca poziţia respectivă cu o linie (toate poziţiile din coloana „Opţiunea” trebuie să fie înscrise, fie cu numărul care reprezintă preferinţa, sau cu o linie).

(4) Admiterea în învăţământul superior se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de candidaţi şi în ordinea opţiunilor din cererea de înscriere, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul (locuri de la buget şi locuri cu taxă). Departajarea candidaţilor care au obţinut medii de admitere egale se face ţinând seama de criteriile de departajare în următoarea ordine de prioritate:

a. Nota la bacalaureat la disciplina limba română (proba scrisă)

b. Nota la bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisă)

c. Nota la bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisă)

(5) Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci). Mediile obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare pe domenii de studii, conform ordinii opţiunilor exprimate de candidaţi, în limita locurilor scoase la concurs pe fiecare domeniu şi formă de finanţare.

(6) Rezultatele concursului de admitere la 29 iulie 2020 au caracter preliminar. Rezultatele finale sunt obţinute prin redistribuire, în urma completării dosarelor cu actele în original şi vor fi afişate la începutul lunii septembrie.

(7) Rezultatele admiterii, verificate şi validate de Comisia de admitere pe universitate, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi, prin afişare, la fiecare facultate, precum şi pe site-ul universităţii, specificându-se ora şi data afişării.

(8)Eventualele contestaţii  se depun în maxim 48 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor sesiunii de admitere.  Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor se comunică în cel mult 3 zile după încheierea termenului de depunere a acestora. Decizia Comisiei de contestaţii este definitivă.

După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.

IMPORTANT: Deşi informaţiile prezentate despre programele noastre sunt valabile pentru toţi studenţii, solicitanţii cetăţeni străini vor trebui să verifice şi paginile ce prezintă cerinţele speciale la admitere.

Candidații care doresc să urmeze programul de formare psihopedagogică pot accesa toate informațiile necesare accesând Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic